PRAKTIJK INFORMATIE

Tarieven
Tarieven logopedische behandeling 2020
Reguliere logopedische behandeling
€ 42,00
Screening bij directe toegang (1)
€ 21,00
Overleg met derden (2)
€ 42,00
Verslaggeving aan derden (3)
€ 42,00
Individuele zitting pré verbale logopedie
€ 84,00
Niet na gekomen afspraak (4)
€ 42,00

(1) De screening is een korte logopedische zitting met cliënten die zonder verwijzing naar de logopedist gaan. Er wordt geïnventariseerd of er een indicatie is voor nader onderzoek en of er contra-indicaties zijn. De cliënt wordt geadviseerd en de (huis)arts geïnformeerd.

(2) Het tarief voor het overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar en wordt in rekening gebracht aan derden. Het betreft een tarief per half uur.

(3) Het tarief voor de verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar en wordt in rekening gebracht aan derden. Het betreft een tarief per half uur.

(4) Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt, dat wil zeggen binnen 24 uur voorafgaand aan de behandeling, wordt het verzuimtarief berekend. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. De cliënt is hiervoor zelf aansprakelijk.

Logopedie valt binnen de basisverzekering en wordt tot 18 jaar volledig vergoed.
Vanaf 18 jaar wordt het vergoed, minus het eigen risico van € 385,00.

Betalingsvoorwaarden
Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een logopedist of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar.
2. Bij contante betaling wordt het eindbedrag afgerond op de dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
3. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd, kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de desbetreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan een tarief voor niet nagekomen afspraken worden gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf.
4. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen.
5. Indien de patiënt, cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen.
De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
6. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
7. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bankincasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag van facturering gebruik gemaakt.
8. Na het verstrijken van het onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom.
De patiënt, cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
9. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 40,- en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW.
10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
11. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de desbetreffende logopedist praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de desbetreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.
NVLF, januari 2015

Klachtenregeling
Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici
Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Hieronder meer informatie:
Wat kan ik doen als ik ontevreden ben? De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als ik toch een klacht wil indienen? Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.
Wat gebeurt er met mijn klacht? De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.
Wat als er geen oplossing wordt gevonden? Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.
Waarover kan ik een klacht indienen? Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.
Wat kost het indienen van een klacht? Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.
Komt u er niet uit met deze regeling? In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.